Fleet Management

Visa informacija, susijusi su jūsų automobilių parku šiuolaikišku būdu

Jei įmonės veikloje naudojate daug transporto priemonių, žinote, kaip aktualu žinoti jų kuro sąnaudas, sekti draudimo, techninių apžiūrų laikotarpius, kontroliuoti panaudą, nuomą, remontą... Odoo verslo valdymo sistema (VVS) padės šiuolaikiškai valdyti visą informaciją, susijusią su Jūsų autoparku.

Pagrindinės funkcijos/galimybės:

 • Bendras technikos vienetų registras, - apsirašykite turimus technikos vienetus (automobilius, motorines priemones, priekabas...). Priskirkite juos atsakingiems/atskaitingiems asmenims. Administruokite būsenas (pvz.: laukia, dirba, remontuojama, nurašymui...);
 • Dokumentų registras, - registruokite dokumentus, susijusius su turimomis transporto priemonėmis (registracijos, draudimo bei tech. apžiūrų dokumentus, duomenis apie savininką). Sekite dokumentų galiojimą. Gaukite įspėjimus;
 • Administruokite užduotis ir veiksmus, - kurkite užduotis ir sekite jų vykdymą. Gaukite priminimus;
 • Spidometro parodymų kontrolė, - sekite spidometro įrašus;
 • Planinio remonto kontrolė, - planuokite remontą ar kitus veiksmus. Gaukite priminimus;
 • Pasikartojančių išlaidų registras, - automatizuotai registruokite periodines išlaidas (pvz.: nuomos, priežiūros, aikštelės, draudimo...);
 • Sąnaudų kontrolė, - nuo šiol kuro ir kitas sąnaudas galės registruoti bet kuris atsakingas asmuo. Kai naudojama apskaitos sistema, įrašai automatizuotai sinchronizuojami su bendra buhalterija;
 • Analitika, -  susiekite transporto objektą su analitine sąskaita ir gaukite dar tikslesnes ataskaitas teisingiems sprendimams, kurie leis optimizuoti įmonės kaštus;
 • Automobilių nuoma, - registruokite informaciją apie nuomą;
 • Ataskaitos, - generuokite dinamines ataskaitas pačiais įvairiausiais pjūviais. Eksportuokite jas į Excel dokumentą;
 • Galimas naujų funkcijų programavimas, - kažko trūksta? Nenumatėme funkcionalumo kuris būtinas jūsų įmonės transporto administravimo veiklai? - Mūsų programuotojų komanda tai įgyvendins.

All the information related to your fleet in a modern way

If you use a large number of vehicles in your business, you know how important it is to know their fuel costs, track insurance, roadworthiness tests, monitor use, rent, repair and much more. Odoo Business Management System (BMS) will help you manage all the information related to your fleet in a modern way.

Key functions / capabilities:

 • General register of technical units, - Write down the available technical units (cars, motor vehicles, trailers, etc.). Assign them to responsible / accountable persons. Administer states (eg: waiting, working, repairing, for write off, etc.);
 • Document Register, - Record documents relating to the vehicles you have (registration, insurance, roadworthiness tests, owner information). Keep track of the validity of your documents. Receive alerts;
 • Manage Tasks and Actions, - Create and track tasks. Get reminders;
 • Speedometer reading control, - Follow speedometer records;
 • Scheduled Repair Control, - Schedule repairs or other actions. Get reminders;
 • Recurring Expenses Record, - Automatically record recurring expenses (e.g. rent, maintenance, parking, insurance, etc.);
 • Cost Control, - From now on, anyone in charge will be able to record fuel and other costs. When an accounting system is used, the records are automatically synchronized with the general bookkeeping;
 • Analytics, - Link your transport object to your analytics account and get even more accurate reports for the right decisions that will optimize your company costs;
 • Car Rental, - Record Rental Information;
 • Reports, - Generate dynamic reports with a wide variety of slicers. Export them to an excel document;
 • Possible programming of new features, - something missing? Don't have the functionality you need for your company's transport administration? - Our team of programmers will implement this.