HR (Human Resources) Management

Naudokite vieną geriausių pasaulyje personalo valdymo sistemų

Šiuolaikiška, itin lanksti verslo procesų valdymo sistema Odoo suteikia itin plačias galimybes personalo (HR) valdymui tiek mažoms, tiek didelėms įmonėms.

Pagrindinės funkcijos/galimybės:

 • Visa informacija vienoje vietoje, - saugokite visą reikalingą informaciją apie darbuotojus vienoje vietoje. Galite atskirti viešą informaciją (kontaktiniai duomenys, padalinys, pareigos...) nuo privačios (šeimyninė padėtis, sveikatos informacija, banko sąskaita, į kurią mokamas atlyginimas...) bei pasirinkti, kuri informacija bus matoma kitiems darbuotojams, padaliniams ar sistemoje registruotiems klientams, o kuri - ne;
 • Sąsaja su DU moduliu, - sekite darbuotojų lankomumą, išlaidas, išvykimus, atostogas. Darbuotojai gali įvesti užklausą vadovams dėl apmokamų atostogų, ligos ar kitos priežasties, kad šie patvirtintų ir įteisintų užklausą. Sistemoje automatiškai skaičiuojamas ir sekamas sukauptų atostogų dienų skaičius, kiek ir kada iš jų jau yra išnaudota;
 • Darbo laiko apskaita, - fiksuokite bei tikrinkite laiką, praleistą prie užduočių, kontroliuokite darbuotojų užmokestį, darbo savikainą bei projektų kainas;
 • Išlaidų apskaitos centralizavimas, -  atsikratykite popierinio darbo. Sekite visas išlaidas tiesiogiai per sistemą. Ji Jums suteikia lengvą ratifikavimą, kompensavimą ir naujų sąskaitų išrašymą;
 • Darbuotojų ataskaitos, - kurkite vertinimo planą savo darbuotojams ir žiūrėkite, kaip jie tobulėja. Matykite išsamią visų darbuotojų apžvalgą apie jų darbo laiko apskaitą, išvykimus. Lengvai susikurkite Jums reikalingus ataskaitų šablonus;
 • Darbuotojo paieškos/samdymo procesas, - ieškokite ir naršykite CV bazėje. Viename lange peržiūrėkite susistemintą informaciją apie kandidatus į konkrečią darbo vietą. Kurkite ir pateikite klausimynus potencialiems darbuotojams. Registruokite praeitus arba būsimus įdarbinimo etapus, planuokite darbo pokalbių susitikimus, kurkite kvalifikacijos patikrinimo testus. Išsaugokite norimus kontaktus ateičiai.

Use one of the world's best hr management systems

The advanced, highly flexible Odoo business process management system offers extremely wide possibilities for HR management for small and large companies.

Key features/ capabilities:

 • All information in one place, - Keep all your employee information you need in one place. You can distinguish between public information (contact details, department, position, etc.) and private information (marital status, health information, salary bank account, etc.) and choose which information will be visible to other employees, departments or clients registered with the system and which will not;
 • Interface to Payroll module, - track employee attendance, expenses, departures, holidays. Employees may enter a request to managers for paid leave, illness or other reason to approve and validate the request. The system automatically calculates and tracks the number of vacation days accrued, how many and when they have already been used up;
 • Work time accounting, - Record and monitor time spent on tasks, control staff pay, cost of labor and project costs;
 • Centralizing cost accounting, - Get rid of paperwork. Track all expenses directly through the system. It gives you easy ratification, reimbursement and new billing;
 • Employee Reports, - Create an evaluation plan for your employees and see their improvement. See a detailed overview of all employees on their working time records and departures. Easily create the report templates you need;
 • Employee Search / Hiring Process, - Search and browse the CV database. View structured information about job candidates in a single window. Design and submit questionnaires to potential employees. Record past or future recruitment rounds, schedule job interview meetings, develop proficiency tests. Save the contacts you want for future reference.