Sąlygos ir nuostatos

Bendrosios pardavimo sąlygos

Paskutinį kartą peržiūrėta 2024-04-15   

Šios bendrosios pardavimo sąlygos reglamentuoja UAB „Via laurea“ ir su ja susijusių įmonių (toliau – „Via laurea“) produktų ir paslaugų pardavimą klientams. Kai kurios „Via laurea“ teikiamos paslaugos gali būti reglamentuojamos papildomomis sąlygomis (pvz., įmonės prenumeratos sutartis). Jeigu papildomos sąlygos prieštarauja bendrosioms pardavimo sąlygoms, jos turi viršenybę.

Užsakymo pateikimas ir sąlygų priėmimas
Prašome atidžiai perskaityti šias sąlygas prieš pateikdami užsakymą. Užsakymą patvirtindamas klientas sutinka su visomis čia nurodytomis sąlygomis.

Kliento sąlygų atsisakymas
Klientas atsisako bet kokių savo standartinių sąlygų taikymo, net jei jos buvo sudarytos vėliau už šias bendrąsias pardavimo sąlygas. Visos išimtys turi būti aiškiai sutartos raštu.

Mokėjimo terminai
Sąskaitos turi būti apmokamos per 5 dienas, nebent sąskaitoje arba užsakyme nurodytas kitas terminas. Už delsą mokėti, „Via laurea“ turi teisę taikyti 15 % dydžio fiksuotas palūkanas nuo neapmokėtos sumos ir sustabdyti paslaugų teikimą be išankstinio įspėjimo. Jei mokėjimas nesumokėtas per 30 dienų po termino, įmonė gali kreiptis į skolų išieškojimo įstaigas, o visas teisines išlaidas apmoka klientas.

Tarptautiniai klientai
Užsakantys iš ne Lietuvos, privalo apmokėti visą sąskaitą be jokių šalies teisės aktų nulemtų išlaidų.

Kainodara
Taikoma kainodara priklauso nuo kliento buvimo vietos ir galiojančio kainoraščio, nebent nurodyta kitaip.

Prenumeratos sąlygos
Mėnesinės prenumeratos, skirtos tik sistemų palaikymui ir debesijos platformos prieglobai (SLA paslaugos ir „Via laurea“ hostingas), gali būti apmokamos naudojant kredito kortelę, bankinį pavedimą arba automatinio debeto būdą.

Paslaugų teikimo įsipareigojimai
„Via laurea“ įsipareigoja dėti visas pastangas teikti paslaugas laiku, tačiau negali būti laikoma atsakinga už rezultato pasiekimą. Klientas negali reikalauti žalos atlyginimo dėl programinės įrangos klaidų.

Pretenzijų tvarkymas
Bet kokia pretenzija turi būti pranešta per 8 dienas nuo prekių pristatymo ar paslaugų suteikimo elektroniniu būdu, kuris turės teisinę galią kaip ir pasirašyti rašytiniai dokumentai, jei jie atitinka šiuos kriterijus: 
      a) Užsakovo elektroninis pasirašymas per Odoo valdymo sistemą; 
      b) Aiškus elektroninis laiško atsakymas, patvirtinantis sutikimą su sutartimi.

Sąlygų keitimas
„Via laurea“ pasilieka teisę keisti šias sąlygas bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Klientams bus taikomos to meto galiojusios sąlygos.

Teisė ir jurisdikcija
Visiems sutartiniams santykiams bus taikoma Lietuvos teisė, o ginčai bus nagrinėjami Klaipėdos apygardos teismuose.


Terminai

Paskutinį kartą peržiūrėta 2024-04-15   

Darbo valandos - Vykdytojo darbo valandos, t.y. darbo dienos, išskyrus oficialias švenčių dienas, nuo 8:30 iki 17:00 pirmadieniais-penktadieniais.
Standartinė programinė įranga
– Verslo procesų valdymo sistema Odoo;Programinė įranga (PĮ) - šioje sutartyje nustatyta tvarka Vykdytojo prižiūrima verslo valdymo sistema Odoo, apibrėžiama kaip Standartinė programinė įranga ir vykdytojo sukurta programinė įranga, Vykdytojo pritaikyta Užsakovo poreikiams, t.y., modifikuotos ir parametrizuotos pagal Užsakovo bei Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, įskaitant Užsakovo pakeitimus, kuriuos jis atliko tai įgalinančios daryti licencijos pagrindu.
Licencija
- leidimas (sutartis), kurio pagrindu Užsakovas tam tikromis sąlygomis įgijo teisę naudotis Programine įranga;
Tiražuojamas modulis
- Vykdytojo sukurtas modulis, kurio kodas nėra keičiamas ir/ arba redaguojamas pagal individualius Užsakovo poreikius;
Paslaugos
- Programinės įrangos priežiūros ir vystymo paslaugos, detaliai nurodytos šiame pasiūlyme; Paslaugos dar gali būti apibūdinamos kaip:
       A) Priežiūros paslaugos - Programinės įrangos klaidų šalinimas, problemų sprendimas, palaikymo darbai ir konsultavimas;
       B) Papildomi darbai (PD) - Užsakovo pageidaujami darbai, reikalingi PĮ funkcionalumo praplėtimui ar pakeitimui;
SLA, arba Paslaugų Lygio Susitarimas (angl. Service Level Agreement)
- formalus susitarimas tarp paslaugų Vykdytojo) ir Kliento, kuriame apibrėžiami teikiamos paslaugos standartai, kokybė, apimtys ir atsakomybės;
Vystymo paslaugos
- Programinės įrangos keitimo darbai, papildomo funkcionalumo keitimas ir konsultavimas šiais klausimais tai pat yra traktuojami kaip papildomi darbai;
Papildoma duomenų analizė
- tai Užsakovo duomenų analizė, kuri susijusi su Užsakovo duomenų nagrinėjimu, siekiant surasti ir išsiaiškinti vartotojo klaidas, arba pateiktų situacijų modeliavimu, siekiant patenkinti papildomus Užsakovo poreikius, taip pat yra traktuojama kaip papildomi darbai;
Abonentinis mokestis
- tai yra periodinis, kas nurodytą laiko tarpą (mėnesinis; ketvirtinis; metinis), Priežiūros Paslaugos mokestis, kuris gali būti nurodytas šiame dokumente;
Reakcija
- vykdymo laikas per kurį Vykdytojas po pranešimo gavimo nagrinėja problemą ar klaidos atsiradimo priežastį, numato problemos sprendimo ar klaidos taisymo kelius, laiką ir kainą (jeigu reikia), bei apie tai informuoja Užsakovą;
Klaida
- situacija, kai dirbant su PĮ blokuojamas vartotojo veiksmas, kuris nesusijęs su vartotojo teisių nustatymu, arba neteisingai registruojami duomenys duomenų lentelėse. Klaida negali būti vienkartinio pobūdžio;
Kritinė klaida
- PĮ klaida, kurios buvimas neleidžia vartotojams naudotis PĮ ar generuoja Užsakovui tiesioginius nuostolius arba dėl klaidos buvimo negaunamos pajamos;
Vartotojo klaida
- PĮ klaidos, kurias padarė Užsakovo PĮ vartotojai, ar klaidos, įvykusios dėl Užsakovo neteisingo bendros PĮ administravimo ar PĮ konfigūravimo pakeitimo, duomenų įvedimo, jei tai atliko ne Vykdytojas;
Garantinis laikotarpis
- laikotarpis, kai Vykdytojas PĮ pakeitimų, atliktų Vykdytojo pagal Užsakovo užsakymą, klaidos ir netikslumai taisomi nemokamai. Naujai padarytiems PĮ pakeitimams yra suteikiamas garantinis laikotarpis, kurio terminas yra 3 mėn.;
Gamintojo klaida
- Jeigu Vykdytojo nustatyta, kad Klaida atsirado dėl Gamintojo kaltės, jos šalinimas vykdomas pagal Vykdytojo Priede Nr. 3 numatytus valandinius įkainius. Užsakovo pageidavimu gali būti laukiama, kol Gamintojas klaidą ištaisys nemokamai;
Kompiuterinė programa
- visuma instrukcijų, pateikiamų žodžiais, kodais, schemomis ar kitu pavidalu, kurios įgalina kompiuterinę įrangą atlikti tam tikrą užduotį ar pasiekti tam tikrą rezultatą, kai tos instrukcijos pateikiamos tokiomis priemonėmis, kurias kompiuterinė įranga gali perskaityti;
Techninė įranga
- Užsakovo kompiuterinė įranga, kuri sąveikaus su Programine įranga;
Sistema
- įdiegta Programinė įranga ir Užsakovo Techninė įranga, sujungtos į funkcionuojančią visumą.


Vienkartinių paslaugų teikimo sąlygos

Paskutinį kartą peržiūrėta 2024-04-15 

UAB „Via laurea“, (toliau – Vykdytojas) ir Jūs (toliau – Užsakovas), susitarėme dėl šių vienkartinio Odoo diegimo, programavimo ir kitų darbų vykdymo sąlygų:

1. Paslaugų apimtis

Vykdytojas įsipareigoja suteikti Užsakovui Odoo diegimo, programavimo ir kitų paslaugų pagal pateiktą užduoties aprašymą ir priimtinumo kriterijus. Visos darbo užduotys ir jų vykdymo kriterijai bus išsamiai apibrėžti ir susitarti su Užsakovu prieš pradedant bet kokius darbus.

2. Apmokėjimo sąlygos

Jei nenurodyta kitaip, Užsakovas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą, sudarantį 100% paslaugų kainos, iš karto po užsakymo patvirtinimo.

3 Papildomų darbų užsakymas

Bet kokie papildomi darbai, kurie nebuvo numatyti pradinėje užduotyje, bus atliekami tik gavus Užsakovo raštišką patvirtinimą, kuriame nurodyta darbų apimtis.
Papildomų darbų valandinis įkainis - 110 eurų + PVM.

4. Darbų atlikimo ir perdavimo-priėmimo terminai ir procedūra

Darbai bus atlikti ir pilnai perduoti per paslaugos produkto aprašyme nurodytą dienų skaičių. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo išankstinio apmokėjimo gavimo dienos. Vykdytojas pateiks Užsakovui darbų atlikimo rezultatus įvertinimui. Užsakovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo rezultatų gavimo dienos pateikti raštišką atsakymą dėl darbų atitikimo nustatytiems priimtinumo kriterijams.  

4.1. Darbai laikomi atliktais, kai:

    a) Užsakovas patvirtina raštu, kad visi darbai atlikti ir atitinka iš anksto nustatytus priimtinumo kriterijus be išlygų. Šiuo atveju, darbų atlikimo rezultatai yra priimami be papildomų išlygų, ir Vykdytojas išrašo galutinę sąskaitą-faktūrą už atliktus darbus;

    b) Užsakovas pripažįsta, kad dalis darbų nebėra reikalinga ir raštu informuoja Vykdytoją apie sprendimą nebetęsti tam tikrų darbų dalies. Darbai, kurie iki šio pakeitimo buvo atlikti, laikomi atliktais pagal sutarties sąlygas, ir Vykdytojas išrašo sąskaitą-faktūrą už iki šiol atliktus darbus;

    c) Užsakovas nereaguoja per nustatytą 5 darbo dienų terminą į prašymą priimti/įvertinti darbų atlikimą. Tuo atveju, pagal sutarties sąlygas, darbai laikomi atliktas pagal nustatytus kriterijus ir Vykdytojas turi teisę išrašyti galutinę sąskaitą-faktūrą už visus atliktus darbus, o Užsakovas įsipareigoja tokią sąskaitą apmokėti;

    d) Abi šalys raštu sutinka dėl darbų atlikimo kokybės net jei kai kurie aspektai neatitinka visiškai nustatytų priimtinumo kriterijų. Šiuo atveju, konkrečios darbų dalys arba funkcionalumai, dėl kurių buvo sutarta, laikomi atliktas pagal susitarimą, o likusios darbų dalys tęsiamos arba koreguojamos pagal abiejų šalių susitarimą.

5. Darbų vykdymo koordinavimas

Vykdytojo vykdymo eigoje, reikalaujant Užsakovo patvirtinimo dėl sprendimų tinkamumo, kilus klausimams, ar reikalui ištestuoti tarpinį rezultatą, Užsakovas privalo kuo greičiau, tačiau ne vėliau nei per 3 darbo dienas suteikti atsakymą. Jeigu Užsakovas nereaguoja per šį laikotarpį, darbai yra laikinai stabdomi, o visi susiję terminai atitinkamai nukeliami.

6. Vienašališkas darbų nutraukimas

Jei per 15 darbo dienų nuo raštiško priminimo atlikti tarpinį vertinimą ir/arba testavimą išsiuntimo dienos Užsakovas vis dar nereaguoja, tolimesnis darbų vykdymas gali būti vienašališkai nutrauktas Vykdytojo iniciatyva. Tokiu atveju, išankstinis apmokėjimas lieka Vykdytojui kaip kompensacija už iki nutraukimo momento atliktus darbus. Jeigu tuo metu buvo atlikta daugiau darbų nei apmokėta išankstiniu mokėjimu, Vykdytojas išrašo galutinę sąskaitą-faktūrą už visus faktiškai atliktus darbus, neatsižvelgiant į tai, kad sutartis nutraukta ir darbai nebaigti.

7. Abipusės sankcijos už įsipareigojimų nevykdymą

Siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų darbų vykdymo procesą, abi šalys – tiek Vykdytojas, tiek Užsakovas – įsipareigoja laikytis sutartyje nustatytų terminų ir reikalavimų. 

7.1. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar vėlavimą įvykdyti šiuos įsipareigojimus, šalys sutinka su šiomis abipusėmis sankcijomis:

    a) Vykdytojo vėlavimas: Jeigu Vykdytojas vėluoja atlikti sutartyje numatytus darbus ir šis vėlavimas nėra sukeltas Užsakovo veiksmų ar neveikimo ir ne dėl nepriešinamos jėgos (force majeure) įvykių, Vykdytojas moka Užsakovui nuobaudą, kuri sudaro 2% nuo bendros neatliktų darbų vertės už kiekvieną pradelstą darbo dieną, bet ne daugiau kaip 20% nuo bendros sutarties sumos.

    b) Užsakovo vėlavimas ar nevykdymas: Jeigu Užsakovas vėluoja atlikti sutartyje numatytus įsipareigojimus, pvz., nedelsiant suteikti reikiamą informaciją, dokumentus, patvirtinimus ar neapmoka atliktų darbų laiku, Užsakovas moka Vykdytojui nuobaudą, kuri sudaro 2% nuo sutartyje nurodytos sumos už kiekvieną pradelstą darbo dieną, bet ne daugiau kaip 20% nuo bendros sutarties sumos.

7.2. Visos mokėtinos nuobaudos turi būti apmokėtos per 5 dienas nuo raštiško reikalavimo gavimo dienos. Nuobaudos už vėlavimą gali būti atskaitomos iš galutinio atsiskaitymo sumos tarp šalių.

8. Force Majeure

Abi šalys yra atleistos nuo atsakomybės už sutarties įsipareigojimų nevykdymą ar vėlavimą, jeigu šie įsipareigojimai buvo neįvykdyti dėl nepriešinamos jėgos (force majeure) įvykių. Tokiu atveju, šalys nedelsdamos informuoja viena kitą apie tokį įvykį ir jo poveikį sutartiniams įsipareigojimams.

9. Garantinės sąlygos

Visi atlikti darbai bus garantuojami 12 mėnesių laikotarpį nuo darbų perdavimo-priėmimo dienos.
Jeigu garantinio laikotarpio metu nustatomi trūkumai, kurių priežastis yra Vykdytojo atlikti darbai, Vykdytojas įsipareigoja šiuos trūkumus pašalinti savo sąskaita per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

Elektroninio patvirtinimo prierašas

Visi šios sutarties ir su ja susijusių dokumentų patvirtinimai, pranešimai, informacijos siuntimai bei kitokie komunikacijos veiksmai, atlikti elektroninėmis priemonėmis ir atitinkantys šioje sutartyje nustatytus kriterijus, laikomi teisiškai privalomais ir lygiaverčiais ranka rašytam pasirašymui. 
Elektroniniu būdu atlikti veiksmai laikomi teisiškai privalomais ir turinčiais tą pačią teisinę galią kaip rašytiniai dokumentai, pasirašyti ranka, jeigu jie atitinka šiuos kriterijus:

    a) Užsakovo elektroninis pasirašymas, atliktas naudojantis Odoo valdymo sistema, kuris patvirtina Užsakovo tapatybę ir sutikimą su sutarties sąlygomis;

    b) Aiškus Užsakovo elektroninio laiško atsakymas, išreikštas bet kuria forma, patvirtinantis sutikimą su sutartimi ar susijusiais dokumentais, kai iš šio atsakymo aiškiai matyti, kad Užsakovas identifikuojamas ir laiškas yra susijęs su konkrečia sutartimi.

Via laurea modulių pardavimo ir naudojimosi sąlygos

Paskutinį kartą peržiūrėta 2024-04-15    

UAB "Via laurea" (toliau – Vykdytojas) ir Jūs​ (toliau – Užsakovas), toliau Vykdytojas ir Užsakovas gali būti vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sutinkame su šia Odoo modulių pardavimo ir naudojimosi sąlygų sutartimi (toliau – Sutartis):

Atsiskaitymo tvarka. Modulių perdavimas-priėmimas

Patvirtinęs šią Sutartį Užsakovas įsipareigoja iš kart, vienu iš prieinamu el.parduotuvėje būdu atlikti 100% avansinį mokėjimą. Jei pasirinktas mokėjimo būdas "Pavedimu", pavedimą atlikti per 5 darbo dienas į Vykdytojo nurodytą banko sąskaitą per. Sąskaitos rekvizitai yra pateikiami toliau:

 • Banko sąskaita: LT54 7300 0101 1323 3392
 • Bankas: "Swedbank", AB
 • SWIFT/BIC: HABALT22

Atlikęs mokėjimą, Užsakovas įsipareigoja pranešti apie tai Vykdytojui elektroniniu paštu, pateikiant mokėjimo įrodymą.
Gavus mokėjimą, Vykdytojas per 2 darbo dienas įsipareigoja išrašyti PVM sąskaitą faktūra ir perduoti Užsakovui įsigytus Modulius elektroniniu būdu. Jei su Moduliais įsigytos papildomos paslaugos, kurių atlikimo terminai nėra iš anksto nustatyti paslaugos aprašyme, Vykdytojas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo mokėjimo gavimo susisiekti su Užsakovu elektroniniu paštu ar telefonu, kad suderintų paslaugų teikimo sąlygas ir terminus. 
 

Šalys sutinka, kad visi su Modulių perdavimu ir paslaugų teikimu susiję pranešimai ir susitarimai gali būti vykdomi elektroniniu būdu, ir toks bendravimas laikomas abiem Šalims priimtinu ir teisiškai nekvestionuojamu.

Licencijavimo Sąlygos ir Atsakomybė

 1. Licencijos apibrėžtis ir sąlygos
  Ši sutartis suteikia Užsakovui neekskliuzyvinę, neribotą laiko atžvilgiu ir neprenumeruojamą Odoo Programinės Įrangos Licenciją (OPL), kuri leidžia Užsakovui naudotis Vykdytojo sukurtais programinės įrangos moduliais (toliau Moduliai) įsigytais jo vidinėms reikmėms. Bet kokia Modulių platinimo, perdavimo trečiosioms šalims, pardavimo, modifikavimo ar kitokio neteisėto naudojimo forma yra griežtai draudžiama. Ši licencija nereikalauja periodinių mokesčių, išskyrus atvejus, kai Užsakovas pasirenka pasirašyti papildomą priežiūros ar palaikymo sutartį (SLA)."
 2. Nutekinimo prevencija
  Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Moduliai nebūtų nutekinti, ar kitaip perduoti trečiosioms šalims. Tai apima, bet neapsiriboja, Užsakovo IT personalo ar bet kurio asmens, turinčio prieigą prie modulių, veiksmus.
 3. Atsakomybė už neteisėtą naudojimą:
  • Jei Moduliai bus nutekinti trečiosioms šalims dėl Užsakovo veiksmų ar neveikimo, Užsakovas prisiima pilną atsakomybę už bet kokius dėl to kylančius nuostolius ar žalą;
  • Užsakovas įsipareigoja apsaugoti Modulius nuo neteisėto naudojimo, kopijavimo, paskelbimo ar bet kokio kito neteisėto platinimo.
 4. Bauda už licencijavimo sąlygų pažeidimą
  Už kiekvieną šios sutarties licencijavimo sąlygų pažeidimą, įskaitant bet kokį modulio platinimą, tyčinį arba dėl neatsargumo perdavimą trečiosioms šalims ar neteisėtą naudojimą, Užsakovas įsipareigoja mokėti Vykdytojui 20 000 Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį. Ši bauda yra nustatyta kaip kompensacija už galimą žalą, kurią patiria Vykdytojas dėl neteisėto Užsakovo veiksmų.
 5. Baudos už licencijavimo sąlygų pažeidimą procedūra
  • Jeigu nustatoma, kad Užsakovas pažeidė licencijavimo sąlygas, įskaitant modulių perpardavimą ar neteisėtą naudojimą, Vykdytojas turi teisę:
   • Reikalauti nedelsiant nutraukti pažeidimą ir imtis visų būtinų priemonių, kad pažeidimas nebūtų kartojamas;
   • Taikyti baudą, kuri yra lygi 20 kartų modulio kainai, kaip kompensaciją už potencialią žalą Vykdytojui ir/ arba tretiesiems asmenims;
   • Pradėti teisines procedūras siekiant atgauti patirtus nuostolius, kurie viršija baudos sumą, remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu ir (ar) baudžiamojo kodekso atitinkamais straipsniais.
  •  Baudos taikymo procedūra:
   • Vykdytojas raštu informuoja Užsakovą apie nustatytą licencijavimo sąlygų pažeidimą, nurodydamas pažeidimo pobūdį ir reikalaujamas veiksmas jį ištaisyti.
   • Jeigu Užsakovas per 30 dienų nuo pranešimo gavimo nepašalina pažeidimo arba nepradeda derybų dėl žalos atlyginimo, Vykdytojas turi teisę kreiptis į teismą baudos priteisimo ir/ ar žalos atlyginimo klausimu.
    Šios procedūros įgyvendinimas užtikrina abiejų šalių interesus ir skatina atsakingą Programinės Įrangos naudojimą, laikantis licencijavimo sąlygų
 6. Teisinis pagrindas
  • Atsakomybė už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus yra reglamentuota Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme;
  • Už neteisėtą informacijos, kuriai taikoma autorių teisė, naudojimą gali būti taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius
 7. Įsipareigojimų įgyvendinimas:
  • Užsakovas įsipareigoja imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų šių licencijavimo sąlygų laikymąsi ir apsaugotų Vykdytojo intelektinę nuosavybę;
  • Bet kokios informacijos apie pažeidimus ar potencialią žalą būtina nedelsiant pranešti Vykdytojui.

Šios licencijavimo sąlygos yra būtinos siekiant apsaugoti tiek Vykdytojo, tiek Užsakovo interesus ir užtikrinti teisingą ir saugų Modulių naudojimą.

Funkcionalumas, garantijos, paslaugų teikimo tvarka

 1. Klientas gauna tiksliai tokią funkcionalumą, kuri yra nurodyta pasiūlyme (produktų aprašyme). Bet koks papildomas funkcionalumas, kuris nėra apibrėžtas pasiūlyme (modulio aprašyme), bus kuriamas ir apmokamas pagal atskirą užsakymą;
 2. Vykdytojas suteikia garantiją, kad visi pateikti moduliai bus be Vykdytojo sukeltų klaidų ir netikslumų. Garantija taikoma tik klaidų, kurias sukėlė Vykdytojas, taisymui. Garantija netaikoma:
 • Jei Užsakovas naudoja trečiųjų šalių modulius;
 • Jei klaida negali būti atkartota standartinėje Odoo sistemoje, kurioje įdiegti tik Vykdytojo moduliai;
 • Jei Užsakovas pats keičia modulių kodą ar kitaip pažeidžia modulių integritetą.  

Garantija taikoma visiems pasiūlyme nurodytiems funkcionalumams ir moduliams Klaidų atveju. Aptikęs Klaidą, Užsakovas kaip įmanoma greičiau apie jas praneša Vykdytojui bendruoju el. pašto adresu  odoo@vialaurea.lt. Vykdytojo pagalbos tarnybos sistema tokiam pranešimui (toliau Kreipiniui) suteikia unikalų numerį. Klaidos šalinimo darbai pradedami nedelsiant, jei atitinka šiuos kriterijus:

 • Kreipinio aprašas turi būti maksimaliai tikslus;
 • Kreipinyje nurodyta kaip atkartoti klaidą.
  SVARBU - Jei Vykdytojui nepavyksta Standartinėje programinėje įrangoje papildytoje aktualiais Tiražuojamais moduliais atkartoti Klaidos, Kreipinys nelaikomas garantiniu. Tikėtina, jog nesuderinami kiti trečiųjų šalių moduliai ir/arba Techninė įranga veikiantys Užsakovo Sistemoje. Darbai susiję su Klaidos šalinimu vertinami ir užsakomi atskiru sutarimu;

Kreipiniai priimami ir registruojami tik darbo valandomis (išimtys galimos tik esant patvirtintai atitinkamai SLA aptarnavimo politikai);
Modulių naujinimams (pavyzdžiui pasikeitus teisiniam reglamentavimui) garantija netaikoma, nebent Užsakovas įsigijo SLA paslaugą;
Užsakovams, įsigijusiems SLA paslaugą, garantuojamas atsakymą į pateiktus kreipinius per SLA politikoje numatytą laiką. Taip pat suteikiamos garantijos modulių naujinimams, bei nemokamai atliekama Modulių migracija į naujausią Odoo versiją;
Negarantiniai darbai ir/arba darbai neįeinantys į patvirtintos SLA politikos nuostatas yra vertinami kaip papildomi.

Konfidencialumo ir duomenų apsaugos įsipareigojimai

Abi Šalys įsipareigoja laikyti visą susitarimo metu gautą ar perduotą informaciją konfidencialia, įskaitant techninę, komercinę ir finansinę informaciją. Šalys taip pat įsipareigoja laikytis visų taikomų duomenų apsaugos įstatymų ir reglamentų, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (GDPR), tvarkant bet kokius asmeninius duomenis, susijusius su šia sutartimi.

Papildomi darbai Įkainių ir užsakymo procedūros aprašymas

Papildomi Darbai (PD) Papildomi darbai, reikalingi Programinės Įrangos funkcionalumo praplėtimui ar pakeitimui, bus vertinami ir apmokami pagal atskirą Užsakovo ir Vykdytojo sudaromą susitarimą. Kiekvienam Papildomam Darbui bus rengiama specifikacija, kurioje nurodomi:

  • Darbo apimtis ir tiksliniai reikalavimai;
  • Numatomos išlaidos ir įkainių apskaičiavimo metodika;
  • Darbų atlikimo terminai;
  • Mokėjimo sąlygos ir terminai.

Teisinių ginčų sprendimo mechanizmas

Visi iš šios sutarties kylantys ar su ja susiję ginčai iš pradžių bus sprendžiami derybų keliu. Jeigu ginčas per 30 dienų nuo derybų pradžios nebus išspręstas, ginčas bus perduotas ir išnagrinėtas pagal Lietuvos Respublikos teisę kompetentingame teisme, esančiame Vykdytojo buveinės vietoje, išskyrus atvejus, kai šalys pasirenka arbitražą kaip alternatyvų ginčų sprendimo būdą.

Elektroninio patvirtinimo prierašas

Visi šios sutarties ir su ja susijusių dokumentų patvirtinimai, pranešimai, informacijos siuntimai bei kitokie komunikacijos veiksmai, atlikti elektroninėmis priemonėmis ir atitinkantys šioje sutartyje nustatytus kriterijus, laikomi teisiškai privalomais ir lygiaverčiais ranka rašytam pasirašymui. 
Elektroniniu būdu atlikti veiksmai laikomi teisiškai privalomais ir turinčiais tą pačią teisinę galią kaip rašytiniai dokumentai, pasirašyti ranka, jeigu jie atitinka šiuos kriterijus:
     a) Užsakovo elektroninis pasirašymas, atliktas naudojantis Odoo valdymo sistema, kuris patvirtina Užsakovo tapatybę ir sutikimą su sutarties sąlygomis;
     b) Aiškus Užsakovo elektroninio laiško atsakymas, išreikštas bet kuria forma, patvirtinantis sutikimą su sutartimi ar susijusiais dokumentais, kai iš šio atsakymo aiškiai matyti, kad Užsakovas identifikuojamas ir laiškas yra susijęs su konkrečia sutartimi.


Odoo palaikymo (priežiūros) sąlygos

Paskutinį kartą peržiūrėta 2024-04-22    

UAB „Via laurea“, (toliau – Vykdytojas) ir Jūs (toliau – Užsakovas), susitarėme dėl šių Odoo priežiūros ir vystymo darbų vykdymo sąlygų bei tvarkų:

1. Gedimų ir užklausų registravimo tvarka:

1.1. Kreipiniai priimami darbo dienomis 8:00 – 17:00 val.;
1.2. Kontaktai ir tel. nr. skelbiami Vykdytojo svetainėje, adresu  https://www.vialaurea.com;   el. paštas  sla@vialaurea.lt;
1.3. Kitu laiku, nei nurodyta 1.1. punkte, kreipiniai registruojami karštąja linija - Tel. Nr. +370 46 302530 ir pasirenkant tinkamą opciją. Jei turimo palaikymo planas SLA gairės nenumato kreipinio karštąja linija, pasinaudojus šia opcija bus pritaikyti šio priedo 4.1.3. punkte numatyti tarifai.

2. Kreipinių sprendimo būdai ir prioritetai:

2.1. Sprendimai ir sistemų priežiūra vykdoma naudojant nuotolinio prisijungimo priemones - šis būdas laikomas prioritetiniu.
2.2. Pagalba darbo vietoje (on-site support). Atvykimas pas klientą Klaipėdoje apskaitomas 0,5 val. tarifu ir įtraukiamas kaip sprendimo laikas laiko žiniaraštyje. Atvykimas už Klaipėdos ribų skaičiuojamas pagal faktiškai sugaištą kelionės laiką skaičiuojant 60 Eur/val tarifu.

SVARBU
Jei/kai Vykdytojas nėra įsipareigojęs administruoti Užsakovo serverio, kuriame veikia Odoo sistema, Užsakovas viso šios sutarties galiojimo metu užtikrina:

 • Galimybę Vykdytojui prisijungti prie savo Odoo sistemos su Vykdytojo pagalbos tarnybai dedikuotu naudotoju;
 • Galimybę Vykdytojo techniniam personalui bet kuriuo metu (24/7) prisijungti prie serverio, kuriame veikia Odoo sistema administravimo, suteikiant teises, kurios leistų Vykdytojui atlikti darbus susijusius su modulių integravimu, sistemos naujinimu, prieiga prie duomenų bazių, bei programinio kodo.

3. Kreipinių vykdymo ir registravimo terminai (SLA) sąlygos ir tvarka:

3.1. Vykdytojas įsipareigoja kreipinius registruoti 1. Punkte nurodytais būdais, laikydamasis šių laiko apribojimų:
3.1.1. Kreipinių sprendimo terminas (SLA) kaip įmanoma greičiau, bet neilgiau nei 1 mėnuo. Taikoma tik problemų šalinimo kreipiniams;
3.1.2. Jei sprendimo laikas trunka ilgiau nei nurodyta 3.1.1. punktuose, Vykdytojas informuoja Užsakovą pateikiant konkrečias priežastis dėl uždelsto kreipinio sprendimo ir suderina darbų atlikimo terminus. Vykdytojas neatsako už terminų pažeidimą jei tai nutiko dėl 3-ių šalių, arba Užsakovo kaltės.
3.2. Darbų planavimo ir vykdymo tvarka
3.2.1. Užklausas (toliau Kreipinius) Užsakovas siunčia Vykdytojo el. pašto adresu sla@vialaurea.lt. Apie tai, kad Kreipinys buvo sėkmingai priimtas, Užsakovą informuoja automatiškai išsiųstas patvirtinantis el. laiškas. Vykdytojo klientų portale Kreipinio tipą, statusą ir eigą galima sekti skiltyje "Bilietai".
3.2.2. Kreipinių tipai:
- Klausimas;
- Problema;
- Užduotis.

LABAI SVARBU 

 • Viename kreipinyje/susirašinėjime pateikiamas vienas konkretus klausimas/užduotis. Jei užduočių keletas, Užsakovas siunčia, atitinkamai, keletą naujų laiškų. Vienoje diskusijoje aptarinėjama tik konkreti/aktuali užduotis;
 • Kreipinio aprašas turi būti maksimaliai tikslus. Jei Kreipinys reikalauja programavimo darbų ir/arba techninio/inžinerinio Vykdytojo personalo paramos (Kreipinio tipas "Užduotis"), Vykdytojas atlieka vertinimą ir pateikia atskirą pasiūlymą, kuriame nurodoma kaina ir atlikimo terminai. Užsakovui patvirtinus, užduotis planuojama ir perduodama vykdyti. Tokia užduotis nekeičiama/nepildoma. Atliekama lygiai tiek, kiek numatyta patvirtintame apraše. Atsiradus poreikiui papildyti, atliekamas naujas vertinimas ir kuriama nauja užduotis. 

3.3. Darbas su kreipiniais. Būsenos;
3.3.1. Naujas - Susikuria automatiškai Klientui užpildžius užklausos formuliarą vialaurea.com svetainėje skiltyje "Pagalba", arba parašius el. laišką adresu sla@vialaurea.lt, Klientui automatiškai išsiunčiamas informacinis laiškas apie tai, kad kreipinys gautas;
3.3.2. Sprendžiama - Nustatoma iš karto, kai Darbuotojas imasi kreipinio sprendimo. Klientui automatiškai išsiunčiamas el. laiškas su informaciją, jog kreipinys sprendžiamas ir kas jį sprendži
3.3.3. Laukiama kliento - Nustatoma, kai siekiant pateikti atsakymą/sprendimą, reikalingas patikslinimas. Klientui automatiškai išsiunčiamas pranešimas apie būsenos pasikeitimą. Negavus patikslinančio Užsakovo atsakymo per 3 d.d., Vykdytojas turi teisę tokį kreipinį perkelti į būseną "Kreipinys uždarytas".
3.3.4. Pateiktas sprendimas - Nustatoma pateikus sprendimą. Gavus kliento pranešimą, jog viskas gerai, arba jei klientas neatsako 3 d.d., Darbuotojas kreipinį perkelia į būseną "Išspręsta";
3.3.5. Išspręsta - Klientui automatiškai išsiunčiamas laiškas, kuriuo prašoma informuoti, jei jis mano, jog kreipinys nebuvo išspręstas tinkamai. Gavus kliento pranešimą, jog viskas gerai, arba jei klientas neatsako 3 d.d., Darbuotojas kreipinį perkelia į būseną "Kreipinys uždarytas";
3.3.6. Kreipinys uždarytas - Nustatoma išsprendus kreipinį ir/arba atlikus užduotį. Klientui automatiškai išsiunčiamas laiškas su prašymu įvertinti Darbuotojo pastangas sprendžiant kreipinį. Būsime dėkingi už vertinimus. Tai padės mums tobulėti.

SVARBU - Jei kreipinio esmė yra naujas funkcionalumas, kurį reikia programuoti, arba jo įgyvendinimui būtinos atskiros užduotys ir reikalingas vykdymo planavimas, tokios užduotys vadinamos Projektinėmis. Kuriama atitinkama projektinė užduotis, o kreipinys archyvuojamas.  Šios užduoties (ių) eigą galime sekti Vykdytojo klientų portale skiltyje "Užduotys". Procesas toliau vykdomas  pagal šios Sutarties 3.4 numatytas tvarkas. Tokiai užduočiai dažniausiai kuriamas atskiras pardavimo užsakymas. 

3.4. Darbas su Užduotimis. Tvarka ir būsenos;
3.4.1. Vykdytojas darbus/resursus planuoja periodiškai. Suplanuotas vykdymui darbas Vykdytojo klientų portale įgauna statusą "Suplanuota". Tai reiškia, kad vykdytojas suplanavo atsakingus asmenis ir planuoja darbus pradėti per ateinančią darbo sav. Nurodyta planuojama darbo pabaigos data atspindi preliminarų (idealų) darbo užbaigimo terminą pagal Vykdytojo planą. Jei, dėl susidariusių aplinkybių, suplanuotas darbas nebuvo pradėtas, ateinančios savaitės darbų planavime jis įgauna aukštesnį prioritetą;
3.4.2. Pradėtas vykdyti darbas Vykdytojo portale atvaizduojamas su statusu "Vykdoma";
3.4.3. Atlikus darbą atsakingas Vykdytojo asmuo pateikia vertinimui. Užsakovui siunčiamas atitinkamas pranešimas. Užduoties būsena Vykdytojo klientų portale įgauna statusą "Pateikta vertinimui". Vertinimui suteikiamos 5 dienos; Jei viskas gerai, užduotis perkeliama į būseną "Atlikta". Jei ne,- grąžinama vykdymui;

4. Paslaugų teikimo sąlygos:

4.1. Pasirinkta priežiūros ir aptarnavimo prenumerata apmokestinama "SLA" numatytu tarifu;
4.1.1. Pasirinkus bet kurį SLA planą, suteikiama teisė gauti standartinės PĮ migravimo į naujausią aktualią Odoo versiją paslaugą nemokamai. Tokie darbai planuojami ir pradedami vykdyti ne anksčiau nei praėjus vienam mėnesiui po to, kai buvo paskelbti oficialūs Odoo naujinimo skriptai ir ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo tokios užduoties/pageidavimo pateikimo. 
SVARBU - Taikoma tik Odoo Enterprise;
4.1.2. Pasirinkus bet kurį SLA planą, Vykdytojo tiražuojamų modulių (pvz.: LT apskaita, DU, GPAIS...) naujinimas, klaidų taisymas ir migravimas papildomai ne apmokestinami; 
4.1.3. Neplaniniams darbams, kurie neatitinka numatytų SLA gairių (pvz. avarinė situacija, sistemos klaida, duomenų sugadinimas, kritinė klaida...) ir yra atsiradę ne dėl Vykdytojo kaltės - pridedamas 350 Eur antkainis ir atliktų darbų įkainiui taikomas x2,5 koeficientas.
4.2. Darbai apskaitomi svetainėje www.vialaurea.com menu "Kainodara" numatytais paslaugų tarifais;
4.2.1. Registruojamas realiai sugaištas kreipinio sprendimui skirtas laikas;
4.2.2. Kreipiniui skirtas laikas apvalinamas 1 min. tikslumu, bet negali būti mažesnis nei 15 min. (pvz.: Jei kreipiniui buvo sugaišta 12 min., į ataskaitą sistema registruos 15 min. Bet jei prireiktų, pavyzdžiui, 17 min., lygiai tiek laiko ir bus registruojama.
4.3. Projektiniai darbai, kai iš anksto yra suderinta darbų apimtis bei darbų atlikimo terminai, vykdomi ir apmokestinami pagal atskirame susitarime numatytas sąlygas;
4.3.1. Projektiniams darbams suteikiama 6 mėn. garantija. Terminas skaičiuojamas po darbų atlikimo priėmimo, kurį Užsakovo patvirtina el. paštu;
4.3.2. Garantija negalioja jei projekto/sistemos kodas/parametrai ar pagalbinė aplikacijos buvo pakeisti nesuderinus su Tiekėju arba negavus Tiekėjo patvirtinimo keitimams atlikti;
4.3.3. Garantinio laikotarpio metu, su projektu ar projekto užduotimi susiję taisymai, gedimo šalinimai, yra neapmokestinami.

5. Sąskaitos, ataskaitos ir dokumentacija:

5.1. Ataskaitinis laikotarpis yra 1 mėnuo, t.y. sąskaitos išrašomos už praėjusį mėnesį;
5.2. Užsakovo kreipiniai ir projektai, jų vykdymo eiga ir kiti komentarai dokumentuojami Vykdytojo sistemoje, kliento portale, adresu https://www.vialaurea.com, juos realiu laiku gali matyti Užsakovas. 
5.3. Vykdytojas atsakingas už procesų dokumentavimą ir jų atnaujinimą bei pateikimą Užsakovui, išskyrus tuos atvejus, kai procesas nėra Vykdytojo atsakomybėje.

Elektroninio patvirtinimo prierašas

Visi šios sutarties ir su ja susijusių dokumentų patvirtinimai, pranešimai, informacijos siuntimai bei kitokie komunikacijos veiksmai, atlikti elektroninėmis priemonėmis ir atitinkantys šioje sutartyje nustatytus kriterijus, laikomi teisiškai privalomais ir lygiaverčiais ranka rašytam pasirašymui. 
Elektroniniu būdu atlikti veiksmai laikomi teisiškai privalomais ir turinčiais tą pačią teisinę galią kaip rašytiniai dokumentai, pasirašyti ranka, jeigu jie atitinka šiuos kriterijus:

    a) Užsakovo elektroninis pasirašymas, atliktas naudojantis Odoo valdymo sistema, kuris patvirtina Užsakovo tapatybę ir sutikimą su sutarties sąlygomis;

    b) Aiškus Užsakovo elektroninio laiško atsakymas, išreikštas bet kuria forma, patvirtinantis sutikimą su sutartimi ar susijusiais dokumentais, kai iš šio atsakymo aiškiai matyti, kad Užsakovas identifikuojamas ir laiškas yra susijęs su konkrečia sutartimi.