Darbo užmokesčio (DU) modulis Lietuvai

Darbo užmokesčio (DU) modulis | Adaptuota Lietuvai

Odoo verslo valdymo sistema Jums padės patogiai apskaičiuoti darbo užmokestį. Daugelį rutininių veiksmų sistema atlieka automatizuotai, arba vos kelių mygtukų paspaudimu.
(SVARBU: šis modulis gali funkcionuoti tik jei naudojamą mūsų integruota apskaitos ir finansų valdymo sistema)

Pagrindinės funkcijos/galimybės:

 • Visų darbuotojų duomenys vienoje vietoje;
 • Darbo sutarčių valdymas, - šis modulis leis Jums pridėti daugiau negu po vieną darbo sutartį kiekvienam darbuotojui;
 • Galimybė darbuotojui teikti prašymus atostogoms ir/arba kitiems nebuvimams, - leiskite darbuotojams planuoti savo atostogas. Patogiai ir lengvai tvirtinkite arba atmeskite/perkelkite pateiktus prašymus. Kontroliuokite atostogų kaupimą ir panaudojimą;
 • Nebuvimų administravimas, - patogus ir paprastas neatvykimų dėl ligos, komandiruočių, pravaikštų ir kt. registravimas;
 • Darbo laiko žiniaraščiai, - nuo šiol darbo laiko žiniaraščius pildykite vienu paspaudimu;
 • Automatinis atlyginimo lapelių generavimas, - turėkite visus juos paruoštus vienu kartu. Kai ruošiate atlyginimo lapelį, Jums tereikia pasirinkti tinkamą darbuotoją, o visi likę duomenys bus užpildomi automatiškai;
 • Darbo užmokesčio taisyklės, - pritaikykite bet kuriai sričiai;
 • Automatizuotas mokėjimo formavimas, - vienu paspaudimu formuokite standartinius kasos išlaidų orderius arba SEPA formato banko eksportą;
 • Sąsaja su didžiąja knyga, - nuo šiol detalus darbuotojų priskaitymų ir atskaitymų perkėlimas į DK vyksta vieno mygtuko paspaudimu;
 • Galinga paieška ir filtravimas, - filtruokite ir pasiekite duomenis pagal bet kurią datą, datų intervalą, skirtingas įrašų versijas ir daug daug kitų kriterijų;
 • Pritaikytos ataskaitos.

Calculate your payroll in an easy and convenient way

Odoo Business Management System will help you calculate your payroll in an easy and convenient way. Most routines will be done automatically, or with just a few taps. (IMPORTANT: This module only works when using together with our integrated accounting and financial management system)

Key functions / capabilities:

 • All employees’ data in one place;
 • Contract Management, - This module will allow you to add more than one work contract to each employee;
 • Opportunity for employees to apply for leave and / or other absences, - Allow employees to plan their vacation. Approve or reject / move requests easily. Control the accumulation and utilization of holidays;
 • Absence administration, - convenient and simple registration of absences due to illness, secondments, unexplained absences, etc;
 • Time sheets, - From now on, fill in the time sheets with a single click;
 • Automatic pay slip generation, - Have them all ready in one go. When preparing a pay slip, all you have to do is select the right employee and any remaining data will be filled in automatically;
 • Payroll rules / requirements, - apply to any area;
 • Automated Payment Formation, - Create standard cashout orders or SEPA format bank exports with one click;
 • Interface to the general ledger, - From now on, detailed transfer of employee deductions and deductions to GL is done at the touch of a button;
 • Powerful search and filtering, - filter and access data by any date, date intervals, different versions of records and many more criteria;
 • Customize your reports.