Pardavimų valdymas | CRM modulis

CRM ir pardavimai vienoje sistemoje

ODOO verslo valdymo sistema suteikia galingus ir lanksčius įrankius pardavimų valdymui/skaitmenizavimui - nuo pirmo kontakto su potencialiu pirkėju, iki sąskaitos išrašymo. Išbandykite ir įsitikinkite - CRM ir pardavimų moduliai Odoo sistemoje visiškai susieti, bei realizuoti itin paprastai ir logiškai, o svarbiausia - bet kuriame etape pardavimą patogiai gali perimti kitas įmonės darbuotojas, turintis galimybę matyti visą pardavimo eigą.

Pagrindinės (bet ne visos) funkcijos/galimybės:

 • CRM; Pardavimo iniciavimas; Pardavimo galimybių administravimas; 
 • Pasiūlymų siuntimas potencialiems klientams
 • Užklausų administravimas, - transformuokite užklausas į užduotis, priskirkite už jų atlikimą ar koordinavimą atsakingus asmenis;
 • Įvykių/veiksmų registravimas, - žymėkite laiką bei etapus, reikalingus užklausose aprašytų problemų atlikimui;
 • Teisių sistema, - priskirkite asmenų grupes ar konkrečius asmenis, kurie gali matyti su užklausa susijusią informaciją ir dalyvauti jos sprendimo procese;
 • Bendrinimas, - bendraukite su užklausą atsiuntusiu asmeniu, prijunkite į susirašinėjimą kitus;
 • Pasiūlymų progreso sekimas, - derinkite kainas, numatykite savo pardavimo žingsnius;
 • Pardavimo galimybės/iniciatyvos konvertavimas į užsakymą, - fiksuokite pavykusius pardavimus ar pralaimėtas galimybes;
 • Klientų duomenų bazė, - saugokite visą informaciją apie savo klientus vienoje vietoje. Grupuokite juos pagal teikiamų paslaugų ar parduodamų produktų rūšis, kitus kriterijus;
 • Darbų/veiksmų planavimas, - priskirkite atsakingus asmenis, deleguokite užduotis, saugokite visą susirašinėjimo/skambučių su klientais istoriją;
 • Visiška pardavimo proceso kontrolė,- sekite apmokėjimus, užsakymų gavimą ar atlikimą, terminus;
 • Elementarus ir greitas sąskaitų faktūrų išrašymas/siuntimas, - siųskite automatiškai sugeneruotas sąskaitas arba išrašykite jas rankiniu būdu vos keliais paspaudimais. Jei reikia, sąskaitas gali išrašyti ne tik buhalteris ar apskaitininkas;
 • Istorija, - saugokite visą bendravimo, sprendimų vykdymo istoriją bei susijusius failus vienoje vietoje;
 • Dinaminės ataskaitos, - generuokite mėnesio, savaitės, dienos ar tam tikro laikotarpio ataskaitas vienu paspaudimu;
 • Viskas vienoje vietoje, - prognozuokite savo pajamas ir sekite realias pajamas, apskaičiuokite skirtumą. Visos su užsakymais susijusios išlaidos arba pajamos taip pat fiksuojamos sistemoje ir gali būti sujungtos su buhalteriniu moduliu;
 • Sistemos individualizavimas arba pritaikymas prie konkrečių/nestandartinių Jūsų įmonės procesų specifikos. Jūsų įmonės pardavimo procesas išskirtinis? - Odoo nepaprastai lanksti ir atviro kodo, o mes turime patyrusią programuotojų komandą. Neabejojame jog pritaikysime šį CRM praktiškai bet kokiam veiklos modeliui.

Odoo provides powerful and flexible sales management tools

ODOO Business Management System provides powerful and flexible sales management tools - from first contact with prospective buyer to invoicing. Odoo sales process management is extremely simple and logical, and most importantly, sales can be easily taken over at any stage by another employee who has the ability to see the entire sales process.

Key (but not all) features / capabilities:

 • Sales initiation; Administration of sales opportunities; Sending offers to prospective clients;
 • Tracking the progress of sales offers - Adjust pricing, plan your sales process;
 • Sales Opportunities / Initiatives Conversion to Orders - Record successful sales or lost opportunities;
 • Customer Database - Store all your customer information in one place. Group them by type of services or products sold and other criteria;
 • Work / Action Planning - Assign responsible persons, allocate tasks, store a complete history of correspondence and customer calls;
 • Full control over the sales process - keep track of payments, incoming and completed orders, deadlines;
 • Simple and Quick Invoicing - Send automatically generated invoices or issue them manually with just a few clicks. When necessary, invoices can be issued by non-accountants;
 • Dynamic reports - Generate monthly, weekly, daily, or any selected time period reports with one click;
 • All in one place - forecast your income and track your real income, calculate the difference. Any ordering costs or revenues are also recorded in the system and can be linked to the accounting module;
 • Customisation or adaptation of the system to specific/ non-standard processes of your company. Is your sales process unusual?- Odoo system is extremely flexible and open source and we have a highly experienced team of programmers. We will definitely be able to apply this CRM to any business model.