Projektų valdymas

Jei jūsų įmonė jau pasiekė tą etapą, kai veikloje atsirado tiek reikalų, kad tiesiog nebesigauna efektyviai dirbti vien susirašinėjimais el. paštu, telefoniniais skambučiais ir Excelinėmis lentelėmis – Jums reikalinga šiuolaikiška verslo valdymo sistema (VVS). Odoo VVS leis efektyviai valdyti neribotą skaičių projektų, kontroliuoti visais jų įgyvendinimo etapais, sekti, sisteminti bei saugoti visą susijusią informaciją.

Pagrindinės projektų valdymui skirtos funkcijos/galimybės:

 • Viešų ir/arba privačių projektų kūrimas, - kurkite neribotą projektų ir užduočių (task) kiekį, reguliuokite, kas gali matyti jų informaciją bei dalyvauti diskusijose. Projektai gali būti publikuojami tiek viešai (jų informacija prieinama visiems), tiek su apribotomis publikacijos nuostatomis (matyti informaciją ir dalyvauti gali tik tam paskirti asmenys);
 • Komandų bei koordinuojančių asmenų priskyrimas,- matykite kiekvieno indėlį. „Bendradarbiai“ gali matyti kitų dalyvių užduotis bei jų progresą, diskutuoti naudojant integruotą pokalbių programą, dalintis užduotimis su kitais kolegomis bei užsakovais, partneriais, kitais suinteresuotais asmenimis, arba priskirti užduotis kitiems.
 • Projektų apimtis neribojama, - kurkite užduotis trumpalaikių projektų įgyvendinimui, arba plano etapus ilgalaikiam planavimui. Nuo smulkių projektų ar renginių organizavimo iki pačių sudėtingiausių projektų. Kurdami sudėtingus, didelės apimties projektus, galite juos plėtoti, mažesnius projektus priskirti kaip didžiojo projekto plėtotes ir t.t.;
 • Planavimo sistema (Gantt), - priskirkite galutinius terminus, sekite prie projekto jau praleistą bei likusį, arba viršytą laiką. Planuokite jūsų užduotis ir etapus pagal turimus žmogiškuosius resursus;
 • Numatykite tikslus (Milestones);
 • Informacijos srauto valdymas, - priskirkite kiekvienam projektui užsakovus, subrangovus, rėmėjus, partnerius, bendraukite su jais per sistemą, sinchronizuodami laiškus su el. paštu. Nevarkite persiuntinėdami ir gaudami elektroninius laiškus, susijusius su Jūsų projektais. Sistemos pagalba galite turėti visus projekto laiškus vienoje vietoje, projektams nesimaišant tarpusavyje. Tai padeda lengviau vienu metu valdyti gaunamą informaciją, susijusią su keliais šaltiniais. Žymėkite laiškus kaip svarbius, arba kaip jau atliktus darbus, peržiūrėkite visų laiškų archyvą;
 • Komunikavimas su savo komanda, - dalinkitės pastabomis, susijusiomis su darbu. Rašykite pastabas sau. Laikykite visas žinutes bei priminimus vienoje vietoje. Planuokite savo asmeninius darbus, grupuokite pagal svarbą, reikalingą atlikti datą.
 • Iškylančių problemų, naujų užduočių ar pastabų registravimas, - problemų/skundų valdymas leis lengvai sekti klaidas, susijusias su įgyvendintais ar įgyvendinamais projektais ir spręsti kitų iškeltus klausimus. Iškilusių problemų priskyrimas konkrečiam projektui sudaro galimybę sekti užduoties atlikimo kokybę;
 • Užduoties statusas/būsena , - administruokite ir fiksuokite besikeičiančius projekto įgyvendinimo eigos statusus, būsenas, etapus;
 • Projektus ir užduočių grupavimas bei filtravimas,- pagal koordinuojančius asmenis, užsakovus, žymas, užduočių rūšis, pradinius projektus, datas, būseną, svarbą... ar bet kokį kitą jūsų pačių susikurtą aktualų ir išsaugotą filtrą;
 • Dinaminės ataskaitos realiu laiku, - peržiūrėkite automatiškai sugeneruotas momentines ataskaitas ir automatinės analizės duomenis. Protinga naudotojo sąsaja susieta su grafine statistika, Ganto diagramomis, kalendoriais. Sekite savo statistiką, planų įgyvendinimo koeficientus.
 • Galimas projektų valdymo sistemos individualizavimas, arba pritaikymas prie konkrečių/nestandartinių Jūsų įmonės procesų specifikos.

Every growing company reaches a point where using only emails, phone calls and excel sheets is not effective anymore. If you feel like your business has reached that point- you need a modern business management system. Odoo BMS will allow you to effectively manage an unlimited number of projects, control them at all stages of implementation, track, systematize and store all relevant information.

Key functions / capabilities:

 • Creating public and / or private projects - Create unlimited projects and tasks, control who can see their information and participate in discussions. Projects can be published either publicly (the information is accessible to anyone) or with restricted publication provisions (only designated persons can see and participate);
 • Assigning teams and coordinators - see everyone’s contribution. Team members can see each other’s tasks and progress, discuss it using the integrated chat application, share tasks with other colleagues and clients, partners and stakeholders, or assign tasks to others;
 • There is no limit to the scope of projects - create tasks for short term projects or plan stages for the long term complex ones;
 • When creating large-scale projects, you can develop them, break them into smaller projects and assign them;
 • Scheduling System - Assign deadlines, keep track of time spent on the project and time remaining or overdue. Plan your tasks and milestones according to your available human resources;
 • Information Flow Management - Assign each project to clients, subcontractors, sponsors, partners and communicate with them through the system, synchronizing messages with your email. With the help of this system, you can have all the project-related emails in one place, without mixing them up and having to forward them. This makes it easier to manage incoming information from multiple sources at the same time. You can also mark the emails as important or already done;
 • Communicate with your team - Share work related notes and write notes for yourself. Keep all your messages and reminders in one place. Schedule your personal work, grouped according to the importance or a due date;
 • Record problems, new tasks, or notes - problem / complaint management will allow you to easily track errors related to ongoing or done projects and address issues raised by others. Assigning problems to a specific project enables you to track the quality of the task;
 • Project status - Administer and record the changing stages of project progress;
 • Project / Task Grouping and Filtering - by coordinators and clients, task types, tags, date, status, importance or any other custom filter you have created and saved in the system;
 • Real-time Dynamic Reports - View auto-generated snapshots and auto-analysis data. Smart user interface with graphical statistics, Gantt charts, calendars. Keep track of your stats, plans’ implementation rates;
 • We can personalise the project management system or adapt it to the specific / non-standard processes of your company.